Agencja Victor

Działamy na rynku już od 1995 roku!

Od samego początku istnienia naszego biura rachunkowego staramy się doskonalić i podwyższać jakość świadczonych usług.

Ogromny nacisk kładziemy na dobre przygotowanie merytoryczne, rzetelność i profesjonalizm osób zatrudnionych w naszym biurze księgowym.

Agencja Victor

Sukces naszych Klientów jest naszym sukcesem!

Posiadamy doświadczenie na stanowiskach głównych księgowych, z sukcesem przechodziliśmy liczne kontrole oraz audyty w prowadzonych przez nas jednostkach, a zadowolenie naszych klientów jest dla nas celem nadrzędnym.

Agencja Victor

Dopasowujemy się do wymagań Klientów!

Obsługujemy podmioty o różnym profilu działalności i formie prawnej. Klientami biura rachunkowego Agencja Victor są zarówno spółki prawa handlowego jak też małe jednoosobowe firmy opodatkowane w sposób zryczałtowany.

Agencja VICTOR
ul.Zamojska 18, 20-105 Lublin
ul. Mała 4, 23-204 Kraśnik
NIP 715-100-74-75

e-mail: biuro@agencjavictor.pl
tel. kom.: +48.669976191
telefon: +48.817108840.

Wskaźniki

A. Składki na ubezpieczenia 2011r.

 

A.1. Składek na ubezpieczenia społeczne:

Okres
Kwota

01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.

30% minimalnego wynagrodzenia (zł)

415,80 

 

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia

Stawka %

01.01.2011 r. - 31.12.2011 r

(zł)

emerytalne

19,52

81,16

rentowe

6,00

24,95

chorobowe

2,45

10,19

wypadkowe

x*)

x*)

 

A.2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2010 r. wynosiło - 3.605,74 zł (Mon. Pol. ).

Minimalna podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:

Okres
Kwota

01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.

75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł)

2704,31

Stawka %

9

Kwota (zł)

243,39

Stawka % do odliczenia od podatku

7,75

Kwota (zł)

209,58

 

B. Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych

B.1. Składki na ubezpieczenia społeczne

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy, tj. 3.193 zł (według ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 5 grudnia 2008 r.).

Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców i osób współpracujących wynosi:

Okres
Kwota

01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.

60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł)

2015,40

 

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia

Stawka %

01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.
(zł)

emerytalne

19,52

393,41

rentowe

6,00

120,92

chorobowe

2,45

49,38

wypadkowe

x*)

x*)

 

B.2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2010 r. wynosiło - 3605,74 zł (Mon. Pol.).

Minimalna podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:

Okres
Kwota

01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.

75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł)

2704,31

Stawka %

9

Kwota (zł)

243,39

Stawka % do odliczenia od podatku

7,75

Kwota (zł)

209,58

 

B.3. Składka na Fundusz Pracy

Składkę na Fundusz Pracy przedsiębiorcy ustalają za siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (patrz pkt B.1.).

Okres

01.01.2011 r. - 31.12.2011 r

Stawka 2,45%

49,38

 

Uwaga: Wysokość składki na Fundusz Pracy określa ustawa budżetowa. W przypadku gdy ustawa budżetowa lub ustawa o prowizorium budżetowym nie zostaną uchwalone przed dniem 1 stycznia, to do czasu ogłoszenia odpowiedniej ustawy obowiązują składki na fundusze celowe (m.in. Fundusz Pracy) w wysokości ustalonej dla roku poprzedzającego rok budżetowy. Tak wynika z art. 127 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.).

 

Podatek dochodowy

Skala podatkowa od 01.01.2009r. do 31.12.2011r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

 

ponad

do

 

 

85 528

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

85.528

 

14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

 

Zgodnie z art. 27 ust. 1 updof, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r., podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29-30e oraz art. 44 ust. 4, pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali:

UWAGA ! Kwota wolna od podatku w 2009 r. wynosi 3 089zł . jest taka sama w 2010 r.

Koszty uzyskania przychodów od 01.01.2008 r. do 31.12.2010 r.

Pracownik

Kwota miesięczna (zł)

Kwota roczna (zł)

2010 r.

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

111,25

1.335,00

równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

z każdego z tych stosunków

łącznie nie więcej niż

111,25

2.002,05

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

139,06

łącznie nie więcej niż

1.668,72

równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

z każdego z tych stosunków

łącznie nie więcej niż

139,06

2.502,56

 

Podstawa prawna: art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 217, poz. 1588).

 

Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2010 r.

 

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2010 roku dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody za rok 2009 wyniosły o najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.

Wyrażoną w euro wielkość przelicza się na walutę polską po średnim kursie, ustalonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 30 września 2009 r., który wyniósł 4,2228 zł/euro, zgodnie z tabelą kursów NBP z dnia 30 września 2009 r. nr 192/A/NBP/2009

Zatem graniczna kwota zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2010 roku wynosi:

(1.200.000 euro x 3,4083 zł/euro) = 5 067 000 zł

Podstawa prawna:

1) art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, ze zm.),

2) art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, ze zm.).

LIMITY DO RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH NA 2010 r.

Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z tabelą NBP nr 192/A/NBP/2009 średni kurs NBP 1 euro w dniu 1 października 2009 r. wynosił 4,2228 zł.

W związku z tym, w 2010 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

1) mogą płacić podatnicy, którzy w 2009 r. uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie:

a) samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro (tj. 633.420 zł),

b) w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, jeżeli suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty 150.000 euro (tj. 633.420 zł),

2) mogą płacić podatnicy, którzy rozpoczną w 2010 r. prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i wybiorą tę formę opodatkowania,

3) kwartalnie mogą płacić podatnicy, którzy w 2009 r. osiągnęli przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie:

 

a) samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 25.000 euro (tj. 105.570 zł),

b) w formie wymienionych w pkt 1 lit. b) spółek, jeżeli suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty
25.000 euro (tj. 105.570 zł).

Uwaga: Kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zgodnie z tabelą NBP nr 192/A/2009 średni kurs euro w dniu 1 października 2009 r. wynosił 4,2228

 


Logowanie do Strefy Klienta   


 

Specjalna oferta dla mikroprzedsiębiorstw - faktury i księgowość on-line. Pakiet zawiera zestaw narzędzi do zarządzania firmą.

Skorzystaj z  naszej promocji i poprowadź swój biznes z każdego miejsca i o każdej porze!
 
Zapraszamy do współpracy. więcej

 

Spotkania integracyjne - koszt czy reprezentacja? Oferujemy pomoc w organizacji eventu oraz w przygotowaniu dokumentacji pozwalającej zaliczyć wydatki do kosztów podatkowych. więcej »

Biuro w centrum Lublina to propozycja poprawy wizerunku Państwa Firmy dzięki oddzieleniu sfery biznesowej od prywatnego adresu domowego, a także ograniczenie kosztów prowadzenia biura. więcej »